Friday, April 25, 2014
Search :
 Current Projects

لیست طرح های تحقیقاتی در حال اجرای مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ تصویب طرح

مجری طرح

عنوان

ردیف

25/5/84

دکتر نیکانفر

ردیابی ام. آر. ان. ای CEA توسط آرتی- پی سی  در خون 50 بیمار مبتلا به سرطان کولوروکتال و تعیین ارتباط آن با تومور مارکرهای سرمی و مرحله بیماری

1

16/12/84

دکتر هادی ملجائی

مطالعه فراوانی سلولهائی با فنوتیپ (CD5+/CD19+) B-CLL در خون بستگان بیماران مبتلا به B-CLL و افراد سالم با توجه ویژه به تظاهر آنتی ژن CD27 بوسیله فلو سیتومتری و بررسی علایم بالینی وCBC در حاملین سلولهائی با همان فنوتیپ

2

13/10/85

دکتر عباسعلی حسین پور فیضي

بررسی وضعیت تغذیه در بدخیمی های شایع کودکان

3

13/4/86

دکترسوسن كلاهي

بررسي رابطه ميزان تراكم استخواني با سرطان پستان

4

29/8/87

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

بررسی سطح مهار کننده های انعقادی دربیماران مبتلا به هموفلیلی A,B در مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5

29/8/87

دکتر سید محسن موسوی

بررسی وضعیت درد بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امام (ره) و شهید قاضی تبریز در سال 1387

6

23/11/87

دکتر محمد اصغرزاده

بررسی متیلاسیون در پروموتور ژنهای APC , SFRP5 , SFRP2و RASSF1A در سرطان مثانه با استفاده از methylation specific PCR

7

20/3/88

دکتر ایرج اسودی کرمانی

تعيين MRD (Minimal Residual Disease) و موتاسیون در ژن MTHFR در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيدي حاد (تيپ M3 )

8

6/8/88

دکتر سیما منصوری درخشان

مطالعه اثر والپرویک اسید وایزو بوتیرامات در درمان بیماری بتاتالاسمی در سلولهای اریترویید  اجدادی استخراج شده از بیماران بتا تالاسمی و بررسی اثر افتراقی نوع ژنوتیپ بر نتیجه درمان والپرویک اسید و ایزو بوتیرامات

9

27/8/88

دکتر علی اصفهانی

ارزیابی وضعیت تغذیه ای در بمیاران مبتلا به سرطان معده قبل و بعد از شیمی درمانی

10

27/8/88

دکتر علی دسترنج تبریزی

مقایسه مشخصات هیستولوژیک وایمونوهیستوشیمی هیپرپلازی اتیپیکال اندومتروارتباط ان با پاتوژنز تومورهای تیپ 1و2 اندومتر در زنان قبل و بعد از منوپوز

11

12/12/88

دکتر سودابه داوران

سنتز و بررسی خواص ضد لوکمی میلوئید مشتقات جدید N -{2-اکسو-2-(1-(3-کلروفنیل)-2-پیپرازین-4-ایل)اتیل)-ان-(4-کلوبنزیل)کارباموئیک اسید

12

22/2/89

دکتر ایرج اسودی کرمانی

Adjuvant treatment of Breast Cancer with Taxotere based regimen

13

24/6/89

دکتر محمدرضا قندفروش ستاری

بررسی اثر مهار کنندگی تورین بر سمیت ناشی از درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به

Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

14

28/7/89

دکتر محمدرضا نهایی

بررسی جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در داخل میدانهای الکتریکی در محیط کشت مایع

15

20/11/89

دکتر داریوش محمدنژاد

بررسی  تغییرات فراساختاری و سطح سرمی  , FSH ,LH   تستوسترون و آپوپتوز در گنادهای موشهای بالغ بدنبال مصرف سيكلوفسفامايد و آنتاگونیستهای GnRH

16

7/2/90

دکتر آزاد رحمانی

تبیین تجارب بیماران مبتلا به سرطان و وابستگان نزدیک آنان از افشا بیماری سرطان: یک مطالعه کیفی

17

7/2/90

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

بررسی اثرات بایکالین بر تمایز سلولهایHSC  به­رده ­اریتروئیدی

18

25/3/90

دکتر علی رستمی

بررسی اثرات مهار ژن نوکلئوستمین بر روی پروتئین p21 در رده­ی سلولی NB4 به عنوان مدل آزمایشگاهی لوسمی پرومیلوسیتیک حاد انسانی

19

25/3/90

دکتر علی رستمی

مطالعه اثرات مهار ژن  نوکلئوستمین به کمک siRNA بر چرخه سلولی، خود نوزایی و مرگ سلولی در رده سلولی لوسمی میلوئید مزمن انسانی

20

25/3/90

دکتر کریم شمس

کلون کردن و بیان ژن ترومبوپویتین انسانی درسلولهای یوکاریوتی  CHO

21

25/3/90

دکتر حسن رضازاده

مطالعه اثرات آنتی موتاژنیسیته خوراکی ویتامین E در پرسنل پرستاری بیمارستانهای انکولوژی توسط تکنیک ایمز وکامت

22

16/6/90

دکتر آزاد رحمانی

کاربرد نظریه عدالت در خانواده بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

23

16/6/90

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

بررسی میزان بیان ژن β -کاتنین و Survivin در بیماران مبتلا  به لوسمی میلوئیدی حاد ( Acute Myeloid Leukemia )

24

20/7/90

دکتر فرشاد سید نژاد

بررسی سطح سایتوکین های پیش التهابی در شدت موکوزیت حاصل از رادیوتراپی

25

25/8/90

دکتر علی اکبر موثف پور اکبری

بهينه سازي تكثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي جهت استفاده باليني در پيوند مغز استخوان

26

23/9/90

آقای رضا شبانلویی

بررسی مفهوم خود مراقبتی در بیماران هموفیلی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی تبریز در سال 1390

27

21/10/90

دکتر سیمین عذار مشایخی

اندازه گیری غلظت تورین پلاسما و تام خون در بیماران تالاسمیک وارتباط آن با غلظت پلاسمایی آهن وآنزیم های کبدی

28

21/10/90

دکتر رویا دولت خواه

ارزش تشخیصی روش های مختلف  تصویر برداری درمرحله بندی اختلالات استخوانی – مفصلی بیماران هموفیلی

29

19/11/90

دکتر نصرت اله ضرغامی

هدف درمانی با پپتیداختصاصی مهار کنندهNF-κB و مهارکننده شیمیایی  Bcl-2 وبررسی بیان ژن mdr1در سلول های سرطان لوسمي میلوئیدی حاد (AML)

30

19/11/90

دکتر نصرت اله ضرغامی

هدف درمانی با پپتیدهای اختصاصی مهار کننده NF-κB و  Aktو بررسی بیان ژن mdr1 در سلول هايHL-60  لوسمي میلوئیدی حاد

31

19/11/90

دکتر نصرت اله ضرغامی

بررسی اثر داروهای تریکواستاتین A وتراپوکسینA بر بیان ژن   KLF4 ومیزان آپوپتوز دررده سلولی sk-ov-3 سرطان تخمدان

32

19/11/90

دکتر اشرف فخرجو

بررسی ظهور گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال درکانسر غیر سلول کوچک ریه بر حسب مرحله تومور و تمايز سلولی

33

17/12/90

دكتر رؤيا دولتخواه

بررسي ميزان كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به هموفيلي مراجعه كننده به كلينيك هموفيلي مركز شهيد قاضي طباطبايي تبريز

34

17/12/90

دكتر زهره صناعت

بررسی میزان فراوانی جهشهای NPM1و   FLT3–(ITD) و یافته های فلوسیتومتری در بیماران لوسمی حاد میلوییدی

35

20/2/91

دكتر نصرت اله ضرغامي

بررسی درگیری p21 و p27 به عنوان پروتئین  کینازهای وابسته به سایکلین مهار کننده چرخه سلولی به دنبال سرکوب ژن نوکلئوستمین در رده های سلولی لوسمی دارای p53 و فاقد آن

36

20/2/91

دكتر مجید  فرش دوستي حق

بررسی پلی مورفیسم های ژنتیکی TNFα-308 و LTα+252 در بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین و لوسمی لنفوئیدی حاد

37

20/2/91

دكتر سعید پيروزپناه

ارتباط مقادیر دریافت غذایی فولات، ویتامین B 6 و ویتامین B 12 با خطر سرطان پستان: یک مطالعه مورد- شاهدی

38

17/3/91

 

 

دكتر جمال عيوضي ضیایی

نقش داپلر سونوگرافی در ارزیابی جواب درمانی کانسر پیشرفته پستان

39

17/3/91

دكتر منصوربيرامي

نقش اضطراب صفت در پيش‌بيني‌هاي افسردگي و خستگي در بيماران سرطان سينه

40

17/3/91

دكتر آزاد رحماني

نیازهای مراقبت حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز، 1391  -

41

8/6/91

دكتر علی اکبرموثق پور اکبری

مقايسه اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي جفت و خون بند ناف در كشت همزمان با سلول هاي تك هسته اي خون محيطي بر الگوي بيان ژن سايتوكاين هاي مترشحه از سلول هاي تك هسته اي خون محيطي

42

8/6/91

دکتر علیرضا محجل اقدم

تاثیر آموزش تلفیقی بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان سینه و تنش خانواده آنها

43

8/6/91

خانم سيما مقدسيان

تعامل-پرستار بيمار و رابطه آن با رضايتمندي از خدمات پرستاري و كنترل بر بيماري از ديدگاه  بيماران مبتلا به سرطان بستري در مر كز اموزشي درماني  شهيد قاضي طباطبايي تبريز 1390

44

8/6/91

خانم الهه سيد رسولي

درك از پيش آگهي و ارتباط آن با اميد ، خودكارامدي و سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان بستري در مر كز اموزشي درماني  شهيد قاضي طباطبايي تبريز 1391

45

8/6/91

دکتر سید هادی چاووشی

مطالعه تغییرات سطح سرمی klotho و ارتباط آن با پاسخ به درمان اولیه  در بیماران لوسمی میلوئید حاد

46

15/6/91

دکتر هادی همیشه کار

بررسي الگوي مصرف و تجويز داروهاي ضد ميکروب در بيماران سرطاني نوتروپنيک در بيمارستان شهيد قاضي

47

19/7/91

خانم اكرم قهرمانيان

ماهیت ارتباط بیمارمحور در بخش های انکولوژی: یک مطالعه کیفی بر اساس تجارب پرستاران، بیماران و خانواده آنها  

48

19/7/91

خانم شيرين الهورديزاده

بررسی اثر ماستکتومی بر روی تصویر ذهنی خانمهای مراجعه کننده به مرکزآموزشی_درمانی  شهید قاضی طباطبایی

49

17/8/91

خانم مينا حسين زاده

بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان مبتلای مراجعه کننده به درمانگاه­ انکولوژی مرکز آموزشی درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز ،1391

50