14 November 2018
Search :
  Current Projects

لیست طرح های تحقیقاتی در حال اجرای مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ تصویب طرح

مجری طرح

عنوان

ردیف

85/10/13

دکتر عباسعلی حسین پور فیضي

بررسی وضعیت تغذیه در بدخیمی های شایع کودکان

1

86/4/13

دکترسوسن كلاهي

بررسي رابطه ميزان تراكم استخواني با سرطان پستان

2

87/8/29

دکتر سید محسن موسوی

بررسی وضعیت درد بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امام (ره) و شهید قاضی تبریز در سال 1387

3

88/3/20

دکتر ایرج اسودی کرمانی

تعيين MRD (Minimal Residual Disease) و موتاسیون در ژن MTHFR در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيدي حاد (تيپ M3 )

4

88/8/6

دکتر سیما منصوری درخشان

مطالعه اثر والپرویک اسید وایزو بوتیرامات در درمان بیماری بتاتالاسمی در سلولهای اریترویید  اجدادی استخراج شده از بیماران بتا تالاسمی و بررسی اثر افتراقی نوع ژنوتیپ بر نتیجه درمان والپرویک اسید و ایزو بوتیرامات

5

88/8/27

دکتر علی دسترنج تبریزی

مقایسه مشخصات هیستولوژیک وایمونوهیستوشیمی هیپرپلازی اتیپیکال اندومتروارتباط ان با پاتوژنز تومورهای تیپ 1و2 اندومتر در زنان قبل و بعد از منوپوز

6

88/12/12

دکتر سودابه داوران

سنتز و بررسی خواص ضد لوکمی میلوئید مشتقات جدید N -{2-اکسو-2-(1-(3-کلروفنیل)-2-پیپرازین-4-ایل)اتیل)-ان-(4-کلوبنزیل)کارباموئیک اسید

7

89/2/22

دکتر ایرج اسودی کرمانی

Adjuvant treatment of Breast Cancer with Taxotere based regimen

8

89/6/24

دکتر محمدرضا قندفروش ستاری

بررسی اثر مهار کنندگی تورین بر سمیت ناشی از درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به

Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

9

89/11/20

دکتر داریوش محمدنژاد

بررسی  تغییرات فراساختاری و سطح سرمی  , FSH ,LH   تستوسترون و آپوپتوز در گنادهای موشهای بالغ بدنبال مصرف سيكلوفسفامايد و آنتاگونیستهای GnRH

10

90/3/25

دکتر علی رستمی

بررسی اثرات مهار ژن نوکلئوستمین بر روی پروتئین p21 در رده­ی سلولی NB4 به عنوان مدل آزمایشگاهی لوسمی پرومیلوسیتیک حاد انسانی

11

90/3/25

دکتر علی رستمی

مطالعه اثرات مهار ژن  نوکلئوستمین به کمک siRNA بر چرخه سلولی، خود نوزایی و مرگ سلولی در رده سلولی لوسمی میلوئید مزمن انسانی

12

90/6/16

دکتر آزاد رحمانی

کاربرد نظریه عدالت در خانواده بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

13

90/9/23

آقای رضا شبانلویی

بررسی مفهوم خود مراقبتی در بیماران هموفیلی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی تبریز در سال 1390

14

90/10/21

دکتر سیمین عذار مشایخی

اندازه گیری غلظت تورین پلاسما و تام خون در بیماران تالاسمیک وارتباط آن با غلظت پلاسمایی آهن وآنزیم های کبدی

15

90/11/19

دکتر نصرت اله ضرغامی

هدف درمانی با پپتیداختصاصی مهار کنندهNF-κB و مهارکننده شیمیایی  Bcl-2 وبررسی بیان ژن mdr1در سلول های سرطان لوسمي میلوئیدی حاد (AML)

16

90/11/19

دکتر نصرت اله ضرغامی

هدف درمانی با پپتیدهای اختصاصی مهار کننده NF-κB و  Aktو بررسی بیان ژن mdr1 در سلول هايHL-60  لوسمي میلوئیدی حاد

17

90/11/19

دکتر نصرت اله ضرغامی

بررسی اثر داروهای تریکواستاتین A وتراپوکسینA بر بیان ژن   KLF4 ومیزان آپوپتوز دررده سلولی sk-ov-3 سرطان تخمدان

18

90/12/17

دكتر زهره صناعت

بررسی میزان فراوانی جهشهای NPM1و   FLT3–(ITD) و یافته های فلوسیتومتری در بیماران لوسمی حاد میلوییدی

19

90/2/20

دكتر نصرت اله ضرغامي

بررسی درگیری p21 و p27 به عنوان پروتئین  کینازهای وابسته به سایکلین مهار کننده چرخه سلولی به دنبال سرکوب ژن نوکلئوستمین در رده های سلولی لوسمی دارای p53 و فاقد آن

20

91/2/20

دكتر سعید پيروزپناه

ارتباط مقادیر دریافت غذایی فولات، ویتامین B 6 و ویتامین B 12 با خطر سرطان پستان: یک مطالعه مورد- شاهدی

21

91/3/17

 

 

دكتر جمال عيوضي ضیایی

نقش داپلر سونوگرافی در ارزیابی جواب درمانی کانسر پیشرفته پستان

22

91/6/8

خانم الهه سيد رسولي

درك از پيش آگهي و ارتباط آن با اميد ، خودكارامدي و سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان بستري در مر كز اموزشي درماني  شهيد قاضي طباطبايي تبريز 1391

23

91/6/8

دکتر سید هادی چاووشی

مطالعه تغییرات سطح سرمی klotho و ارتباط آن با پاسخ به درمان اولیه  در بیماران لوسمی میلوئید حاد

24

91/9/15

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسی نقش جهش های ژن HFE  در اندیکس های گرانباری آهن در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور و مینور در بیماران تالاسمیک آذربایجان شرقی

25

91/10/20

آقاي مهدي طالبي

بررسی سطح بیان زیر واحد  P40اینترلوکین-12 و اینترفرون گاما و ارتباط آن با پلی مورفیسم پروموتر ژن های مربوطه در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد در مراجعین به بخش انکولوژی بیمارستان امام رضا (ع) و کودکان تبریز

26

91/10/20

دكتر سيد مجتبي محدث

مطالعه تعداد نسخه های ژن های استعداد به سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان در منطقه آذربایجان شرقی توسط روش MLPA

27

91/10/20

دكتر عليرضا لطفي

بررسی سطح سرمی اینتر لوکین 6  در بیماران با کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان

28

91/12/16

دكتر عليرضا استادرحيمي

  تاثير مکمل بتا گلوکان ومکمل توامان لاکتوباسیلوس رامنوسوس GGو بتا گلوکان بر سيستم ايمني ، وضعیت تغذیه ای  و عوارض جانبي شيمي در ماني در بيماران مبتلا به سرطان پستان

29

91/12/16

دكتر سعيد پيروزپناه

همبستگی نوع پروتئین و غذاهای پری بیوتیکی دریافتی با سطوح سرمی فاکتورهای هورمونی در مبتلایان به سرطان پستان : تحلیل اثر تداخلی پلی مورفیسم های IGF-1  و IGFBP-3

30

92/2/18

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسی شیوع پلی مورفیسم های شایع ناحیه پروموتری ژنهای Bax و Bcl-2  در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد در آذربایجان شرقی

31

92/2/18

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسی همراهی بین پلی مورفیسم ژنی Fok-I در رسپتور ویتامین D و حضور اختلال عملکرد کلیوی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در آذربایجان شرقی

32

92/2/18

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسي تاثير رزوراترول بر بيان  ژن MDR1 در رده ي سلولي لوسمي لنفوبلاستيك حاد  MOLT-4  و بر مقاومت نسبت به وينكريستين

33

92/2/18

دكتر محمود شكاري خانياني

تعيين ميزان جهش هاي حذفي كل ژن F8 و جهش هاي نقطه اي اگزون 14 ژن F8 در بيماران هموفيلي Aنوع شمال غرب ايران

34

92/3/22

دكتر علي اكبر موثق پور اكبري

بررسی اثرmiR-219-5p وmiR-15b در تکثیر سلول های بنیادی خونساز CD34+ در شرایط invitro

35

92/3/22

دكتر كريم شمس

بررسی اثر هیپوکسی برپرولیفراسیون،مرگ سلولی ومارکرهای سطحیU937 بر بستر سلولهای مزانشیمی خون بندناف

36

92/3/22

دكتر فرزانه لطفي پور

تهیه نانو لیپوزوم تتراسیکلین  وبررسي اثر ضد ميکروبي آن در مقايسه با محلول دارو علیه S. epidermidis

37

92/4/19

گلشن برهمني

مقایسه استرس ناشی از تشخیص سرطان، استرس در روابط زناشویی و جدایی در بیماران زن و مرد مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مركز هماتولوژي و انكولوژي تبریز، 1392

38

92/4/19

دكتر كريم شمس

بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان بر تمایز منوسیتی سلولهای U937

39

92/5/23

دكتر علي اكبر موثق پور اكبري

بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بر تمایز اریتروئیدی سلولهای K562

40

92/5/23

دكتر كريم شمس

بررسی مولکولی شیوع ترانسلوکاسیون های شایع در بیماران لوسمی حاد میلوئیدی در شمالغرب ایران

41

92/5/23

دكتر سيد مجتبي محدث اردبيلي

آنالیز مولکولي الگوی متيلاسيون پروموتورژنهای GSTP1, APC, CASP8 در زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش MS-MLPA

42

92/5/23

دكتر سيد مجتبي محدث اردبيلي

آنالیز مولکولي الگوی متيلاسيون پروموتورچند ژن بازدارنده تومور در زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش MS-MLPA

43

92/6/20

دكتر نصرت اله ضرغامي

ی اثر مهاری نانوذرات بتا سیکلودکسترین حاوی 17AAG بر بیان ژن hsp90 در رده سلولی سرطان پستان

44

92/6/20

دكتر نصرت اله ضرغامي

بررسی اثر مهاری نانوذرات کوپلیمرpLGA-PEG   حاوی 17DMAG بر بیان ژن hsp90 در رده سلولی سرطان ریه

45

92/6/20

دكتر آزاد رحماني

استرس روانشناختی و ارتباط آن با خوش بینی در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تبریز، 1392

46

92/6/20

دكتر عليرضا فرج الهي

اندازه گیری توزیع دز حاصل از پرتودهی بسته های خونی در دستگاه گاما سل با استفاده از ژل NIPAM و تاثیر دز اعمال شده بر فاکتورهای بیولوژیک خون

47

92/7/17

دكتر جليل واعظ قراملكي

بررسی ارتباط پاسخ دهی به فلودارابین با اندازه ی عرضه ی CD38  در سطح لنفوسیت های در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن

48

92/7/17

دكتر عليرضا لطفي

بررسی سطح سرمی  MMP2   , MMP9 در بیماران با کانسر اسکواموس سل حنجره و اهمیت بالینی آن

49

92/7/17

دكتر نصرت اله ضرغامي

مقایسه اثراتcurcumin-chrysin خالص و نانوکپسوله شده با PLGA-PEGدر بیان ژنcyclin D1 در رده سلولی سرطان پستانT-47D

50

92/8/15

دکتر سید مجتبی محدث اردبیلی

بررسی پلی مورفیسم های ژن TP53  (   intron 3     duplication 16 bp     و  Arg 72 Pro ) و پلی مورفیسم ژن XRCC3 (Thr241Me t) در زنان مبتلا به سرطان پستان دراستان آذربایجان شرقی ،ایران

51

92/8/15

دکتر علی اکبر موثق پوراکبری

بررسی اثر تمایز میلوسیتی سلولهای رده HL-60 در هم کشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان

52

92/8/15

دکتر علیرضا لطفی

بررسی سطح سرمی MMP2  , MMP9 در بیماران با کانسر اسکواموس سل دهان و اهمیت بالینی آن

53

92/8/15

دكتراشرف فخرجو

بررسي وضعيت بروز P63 در نمونه خلط بيماران با كارسينوم غيرسلول كوچك ريه

54

92/9/20

دكتر رويا دولت خواه

بررسی برخي از موتاسیون های شایع ژن KRAS و BRAF در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در منطقه آذربایجان شرقی

55

92/9/20

دكتر آزاد رحماني

نیازهای مراقبت حمایتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در اعضای خانواده­ بازماندگان سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی تبریز، 1392

56

92/9/20

دكتر علي اكبر موثق پور اكبري

بررسی موتاسیونهای اگزون12 ژنjak2 در بیماران مبتلا به پلی سایتمی ورا

57

92/9/20

دكتر كريم شمس

بررسي اثر كروسين بر رشد و بقاي رده سلولي HL-60 در همكشتي با سلولهاي مزانشيمي خون بند ناف

58

92/10/25

دكتر جمال عيوضي ضيايي

بررسی وضعیت سونوگرافیک تخمدان و انتی مولرین هورمون قبل و بعد از کموتراپی اجوان در خانمهای پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان

59

92/10/25

دكتر عباسعلي حسين پور فيضي

بررسی فراواني کمبود آنزیم پیروات کیناز و موتاسیون های شایع در ژن آن در نوزادان مبتلا به ایکتر دورۀ نوزادی

60

92/11/23

دكتر سعيد دستگيري

مولکولار اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال

 (آذربایجان شرقی3- 1392)

61

92/11/23

دكتر منصور بيرامي

اثر بخشی  زوجین درمانی انطباقي باسرطان سینه بر  سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه و همسران آنها

62

92/11/23

دكتر نيره اميني ثاني

بررسی ارتباط رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی  با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت  و دیسترسهای روحی روانی در مبتلایان به سرطان کولورکتال و همسران آنها

63

92/11/23

دكتر نصرت اله ضرغامي

بررسی اثر chrysin نانوکپسوله شده باPLGA-PEGبر روی پروفایل بیانmicroRNA ها دررده سلولی سرطان معده(AGS )

64

92/12/14

دكتر زهره قريشي

بررسی پلی مورفیسم های ژن VDR در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی

65

93/2/17

دكتر زهره قريشي

بررسي اثر زنجبیل بر نوروپاتي ناشی از شیمی درمانی و وضعیت آنتی اکسیدانی و التهابی بدن در بيماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی با رژیم کاربوپلاتین- پاکلی تاکسل

66

93/2/17

دكتر تورج هاشمي

اثر بخشی درمانی ذهن آگاهی (مبتنی بر رویکرد شناختی) بر باورهای ناکارآمد و ارزیابی اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان با تغییر در ظاهر( تغییر در چهره، قطع اندام، ریزش شدید موها)

67

93/2/17

دكتر آزاد رحماني

تجارب اعضای خانواده بیماران مبتلا به سرطان از زندگی با بیمار مبتلا به سرطان: یک مطالعه کیفی

68

93/2/17

دكتر بابك نجاتي

اثرگیاه بومادران(Achillea millefolium ) در پروفیلاکسی موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی بیماران AML

69