برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Director

Director
Dr Jamal Eivazi Ziaei
Professor of Hematology and Medical Oncology
Contact Info:
Email: jeziaei@yahoo.com , horc_tums@tbzmed.ac.ir
Tel/Fax +98 (411) 3343844
Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Iran
Past Director
Dr Iraj Asvadi Kermani
Professor of Hematology and Medical Oncology
Contact Info:
Email: iraj_akermani@hotmail.com,
Tel/Fax +98 (411) 3343844
Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Iran